Regulamin

Zasady świadczenia usług szkoleniowych przez EduMade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3

 

Pkt 1.
Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu, zwana dalej „Kursantem” oraz osoba zamawiająca, kupująca, opłacająca szkolenie, zwana dalej „Zamawiającym”, jest zobligowana do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

Pkt 2.
EduMade Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności odnośnie jakichkolwiek niedokładności, nieprawidłowości i/lub błędów mogących znaleźć się w materiałach szkoleniowych dostarczonych kursantom podczas szkolenia.

Pkt 3.
EduMade Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za żadne możliwe szkody, powstałe w związku z przeprowadzanymi lub organizowanymi przez siebie szkoleniami.

Pkt 4.
Zgłoszenie na szkolenie przeprowadzane bądź organizowane przez EduMade Sp. z o.o. musi być przeprowadzone za pomocą formularzy rezerwacyjnych, znajdujących się na stronie internetowej www.edumade.pl

Pkt 5.
EduMade Sp. z o.o. powinna otrzymać wypełniony formularz rezerwacyjny najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach, po wcześniejszych ustaleniach z menadżerem EduMade Sp. z o.o., istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

Pkt 6.
Kursant/Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

Pkt 7.
W przypadku rezygnacji, o której mowa w Pkt 6, EduMade Sp. z o.o. musi otrzymać zgłoszenie rezygnacji drogą mailową. Kursant/Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych jeżeli zgłoszenie rezygnacji wpłynie do EduMade Sp. z o.o. nie później niż na 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym, Kursant/Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 50% ceny szkolenia.

Pkt 8.
Należność za kurs jest taka jak podano w ofercie szkoleniowej, chyba że pracownik EduMade Sp. z o.o. ustalił z Kursantem/Zamawiającym inną cenę. W przypadku nie wysłania takiej oferty do Kursanta / Zamawiającego, wysokość należności za szkolenie jest taka sama jak podano na stronie www.edumade.pl . Wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

Pkt 9.
Cena kursu, w zależności od ustaleń koordynatora szkoleń  EduMade Sp. z o.o. oraz Kursanta/Zamawiającego zawiera:
– obiad
– catering
– certyfikaty w języku polskim i angielskim
– notatnik
– długopis
– materiały szkoleniowe (skrypt wykładowcy oraz ćwiczenia i rozwiązania do ćwiczeń)
– książkę związaną tematycznie ze szkoleniem

Pkt 10.
Uiszczenie należności za szkolenie może nastąpić:

1) W przypadku osób fizycznych przed rozpoczęciem kursu – płatność odbywa się na podstawie faktury pro forma, wysłanej do Kursanta / Zamawiającego drogą mailową przez pracownika EduMade Sp. z o.o..

2) W przypadku przedsiębiorstw w trakcie lub po zakończeniu kursu na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności (chyba, że strony ustaliły inny termin płatności).

3) Uiszczenie opłaty na podstawie indywidualnego porozumienia z pracownikiem EduMade Sp. z o.o..  W takim przypadku wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

Pkt 11.
Ostateczna decyzja odnośnie wariantu opłacenia kursu o którym mowa w Pkt 10 ppkt 1 – 3 pozostaje w gestii EduMade Sp. z o.o..

Pkt 12.
W przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych na szkolenie nie pokrywa kosztów kursu, EduMade Sp. z o.o. ma prawo przesunąć kurs na inny ustalony przez siebie termin.

Pkt 13.
Nowy termin szkolenia, o którym mowa w Pkt 12, będzie ustalany po wcześniejszych konsultacjach z kursantami (mailowo lub telefonicznie).

Pkt 14.
EduMade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia, jeżeli nie będzie ono możliwe do zrealizowania, ze względu na przyczyny nie zależne od EduMade Sp. z o.o..

Pkt 15.
W sytuacji, o której mowa w Pkt 14, Kursant / Zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconych na poczet kursu środków i nie może domagać się od EduMade Sp. z o.o. rekompensaty za szkody lub utracone korzyści powstałe w wyniku tej sytuacji.

Pkt 16.
Zamawiający/ Kursant ma prawo do zmiany terminu kursu indywidualnego bądź zamkniętego, jednakże zmiana taka może wiązać się ze zmianą ceny szkolenia przez EduMade Sp. z o.o., celem zrekompensowania poniesionych przez EduMade Sp. z o.o. dodatkowych kosztów.

Pkt 17.
Wszystkie pomoce naukowe, materiały szkoleniowe, skrypty wykładowców, prezentacje, ćwiczenia, rozwiązania do ćwiczeń jak i sprzęt na którym szkolenie się odbywa, należy do EduMade Sp. z o.o..

Pkt 18.
EduMade Sp. z o.o. zastrzega sobie zachowanie praw autorskich do wszystkich materiałów szkoleniowych udostępnionych kursantom w podczas trwania kursu, przez wykładowcę lub w inny sposób.

Pkt 19.
Kursant/Zamawiający nie ma prawa do użyczania, udostępniania bądź kopiowania materiałów, o których mowa w Pkt 17, jak również do prowadzenia bądź organizowania szkoleń na rzecz innych podmiotów, osób trzecich i/lub swoich pracowników z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w Pkt 17.

Pkt 20.
Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie „Zasady świadczenia usług szkoleniowych przez EduMade Sp. z o.o.” przez osoby delegowane przez niego na kurs.

Pkt 21.
Wszystkie ustalenia między EduMade Sp. z o.o. a Kursantem/Zamawiającym muszą mieć formę pisemną (e-mail bądź, pismo wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny EduMade Sp. z o.o.).

Pkt 22.
Wszystkie ewentualne spory mogące być wynikiem powyższego regulaminu, będą rozstrzygane na drodze polubownej