Ogólne Warunki Uczestnictwa w Szkoleniach i sposób zamówienia szkolenia.

 

 1. Zgłoszenie

Procedura zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu otwartym:

 1. Chęć uczestniczenia w szkoleniu otwartym można zgłosić pocztą elektroniczną (mail: biuro@edumade.pl lub telefonicznie: 536 408 777
 2. Po otrzymaniu od koordynatora szkoleń wiadomości mailem z potwierdzeniem terminu szkolenia, wypełnij załączony Formularz Zgłoszeniowy.

 

Procedura zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym.

 1. Chęć uczestniczenia w szkoleniu otwartym można zgłosić pocztą elektroniczną (mail: biuro@edumade.pl lub telefonicznie: 536 408 777
 1. Warunki przeprowadzenia usługi szkoleniowej zostaną uzgodnione z osoba wysyłającą zgłoszenie.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, koordynator szkoleń skontaktuje się Państwem., celem ustalenia szczegółów szkolenia.
 3. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest traktowane jako potwierdzenie niniejszych warunków oraz przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi i umożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. W przypadku osób fizycznych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia- zgonie z punktem 3. Płatności.
 5. Minimum j 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Osoba Zgłaszająca otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w umówionym terminie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 

Rezygnacja

 

 1. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację, co najmniej 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie lub w dniu rozpoczęcia szkolenia (nieobecność) Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana na wezwanie koordynatora szkolenia do zapłacenia 100% ceny szkolenia.
 3. Informacja o rezygnacji ze szkolenia musi zostać przekazana koordynatorowi szkoleń: biuro@edumade.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Płatności

 1. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z koordynatorem szkoleń, na podstawie następujących warunków:
 2. Osoba fizyczna i osoby, które prowadzą działalność gospodarczą zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny szkolenia, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się szkolenie.
 3. Inne podmioty zobowiązane są do wpłaty przelewem 100% ceny szkolenia, najpóźniej 3 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie lub przelewem 100% ceny szkolenia, na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
 4. Wybór wariantu płatności dokonywany jest przez osobę reprezentującą EduMade.pl na podstawie niniejszych warunków oraz w uzgodnieniu z zamawiającym.
 5. Wszystkie ceny szkoleń EduMade.pl są cenami netto i należy doliczyć 23 % VAT.
 6. W przypadku nie dopełnienia przez Osobę Zgłaszającą obowiązków wynikających z warunków płatności EduMade.pl zastrzega sobie prawo wykreślenia jej lub osób przez nią zgłoszonych z listy uczestników szkolenia.
 7. Jeśli szkolenie organizowane prze EduMade.pl nie będzie mogło odbyć się w zaplanowanym terminie, kwoty wpłacone na poczet udziału w ww. szkoleniu zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia poinformowania przez koordynatora szkolenia, o braku możliwości zrealizowania szkolenia, zwrot ten nastąpi na rachunek wskazany przez Osobę Zgłaszającą .

Odwołanie szkolenia

 1. Edumade.pl może odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, wyłącznie w szczególnych przypadkach:
 • brak wystarczającej liczby chętnych (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z koordynatorem szkoleń EduMade.pl
 • brakiem wolnej sali lub niedostępnością wykładowcy. O fakcie odwołania zajęć zostaną poinformowane Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 1. W przypadku odwołania zajęć Osobom Zgłaszającym zwracane są kwoty wpłacone przez nie na poczet udziału w odwołanym szkoleniu.
 2. Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu określone są w regulaminie szkoleń.