Jak zrobić własną wstążkę w MS Access

Aby utworzyć własną wstążkę:

Krok 1. Tabela USysRibbons

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele wybierz przycisk Projekt tabeli
 2. Dodaj do tabeli następujące pola. Upewnij się, że nazwy pól dokładnie odpowiadają poniższym.
Nazwa pola Typ Rozmiar pola
ID Autonumerowanie Liczba całkowita długa
RibbonName Tekst 255
RibbonXml Nota  
 1. Do tej tabeli można dodać kolejne pola, na przykład pole Komentarze z opisem funkcji kodu XML wstążki.
 2. Zaznacz pole ID. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Klucz podstawowy.
 3. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S. Nadaj tabeli nazwę USysRibbons.
 4. Aby napisać swoją wstążkę, uzupełniamy tabelę treścią. Opisu wstążki w Access dokonujemy w języku XML. W poszczególne pola tabeli wpisujemy:

  Identyfikator

  RibbonName

  RibbonXML

  (Pole Autonumerowanie)

  Karta Moje

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>

Opis przykład pliku XML

W tym przykładzie drugi wiersz XML Ustawia atrybut startFromScratch na FAŁSZ. Ustawianie wartości FAŁSZ zapewnia, wtedy wszystkie karty pozostaną niezmienione . Ustawienie tego atrybutu na wartość True powoduje usunięcie wszystkich kart istniejących i wyświetla tylko te, które chcemy tworzyć . Nawet jeśli atrybut startFromScratchjest ustawiony na wartość FAŁSZ, nadal można ukrywać poszczególne karty. Wskazuje na wiersz czwarty XML, który spowoduje ukrycie wbudowane karty Tworzenie. Pozostałe wiersze Tworzenie karty niestandardowej i grupę niestandardową, a następnie dodaj wbudowane polecenia Wklej do grupy za pomocą następującego kodu XML.

Aby dodać więcej grup i kontrolek do wstążki, dodając podobne linie XML, poprzez podstawianie różnych wartości idMso i ich etykiety . Poniżej znajdziesz fragment kodu. idMso to nazwa polecenia. Skąd wziąć nazwy idMSo ? Aby wyświetlić nazwy poleceń wybierz Opcje/ dostosowywanie wstązki.

wyszukiwanie nazwy idMSo w opcjach Access

<control idMso=”ExportExcel” label=”Export to Excel” enabled=”true”/>

Aby dodać do swojej wstążki polecenia, zdefiniowane w makrach programu Access. (zakładam, że utworzono makro o nazwie : MyMacro). Aby dodać polecenie do wstążki uruchamianej dodajemy następujący wiersz do usługi XML.

<button id=”RunMyMacro” label=”Run My Macro” onAction=”MyMacro”/>

Aby zobaczyć więcej informacji wejdź na stronę: www.edumade.pl